خلاصه ای از کتاب کارگاه هنر یک ( فهرست )

كارگاه هنر ( 1

 

پيشگفتار

مقدمه

سخني با هنر آموزان

فصل 1 خط

درس در يك نگاه ....................................................................................... 20

انواع خط ..................................................................................................... 26

خطوط واقعي .................................................................................... 26

خطوط ذهني ...................................................................................... 32

جهت خط ................................................................................................... 33

بيان خط ..................................................................................................... 37

كيفيت خط ................................................................................................ 46

ارزش خط ................................................................................................... 48

خط در نقاشي ............................................................................................ 54

باهم تجربه كنيم ....................................................................................... 60

كار گروهى .................................................................................................. 61

فهرست

باهم گفتگو كنيم .......................................................................... 61

احجام مفتولى و سيمى ................................................................. 62

با هم بسازيم ................................................................................. 67

نقد هنرى ....................................................................................... 68

فصل 2 شكل

درس در يك نگاه ........................................................................ 80

اهميت شكل ................................................................................. 81

شكل به صورت سطح يا حجم .................................................. 84

اغراق در شكل .............................................................................. 86

طبيعت گرايي و آرمان گرايي .................................................... 88

ماهيت شكل .................................................................................. 89

انواع شكل ...................................................................................... 92

كاربرد خط در ايجاد شكل ......................................................... 97

شكل هاي مثبت و منفي ........................................................... 99

باهم تجربه كنيم .......................................................................... 104

كار گروهى ...................................................................................... 105

باهم گفتگو كنيم ........................................................................... 105

فصل 3 بافت

درس در يك نگاه ......................................................................... 108

بافت ................................................................................................ 109

كاربرد بافت ................................................................................... 118

بافت و موضوع .............................................................................. 126

باهم تجربه كنيم ....................................................................................... 129

با هم گفتگو كنيم ..................................................................................... 129

حجم هاي بافت دار و موزاييك .............................................................. 130

فصل 4 ارزش بصري

درس در يك نگاه ..................................................................................... 138

ارزش بصري ............................................................................................... 138

درجات نور و تاريكي ................................................................................ 144

برجسته نمايي ........................................................................................... 147

فضاي مثبت و منفي ................................................................................ 153

تضاد ارزش بصري .................................................................................... 157

ارزش بصري و رنگ .................................................................................. 159

ارزش بصري و جو .................................................................................... 164

درجات خاكستري ..................................................................................... 165

نور در معماري .......................................................................................... 166

باهم تجربه كنيم ..................................................................................... 172

با هم گفتگو كنيم ..................................................................................... 173

فصل 5 رنگ

درس در يك نگاه ..................................................................................... 176

مختصري از كاربرد رنگ از گذشته تا كنون ....................................... 178

رنگ در هنر ايران باستان ....................................................................... 200

رنگ در ايران اسلامي .............................................................................. 207

نور و رنگ .................................................................................................. 220

رنگ به عنوان نماد ................................................................................... 222

تاثير رنگ بر جسم و روان .......................................................... 226

هويت رنگ ..................................................................................... 230

باهم تجربه كنيم .......................................................................... 232

با هم گفتگو كنيم ........................................................................ 235

فصل 6 ژرف نمايي

درس در يك نگاه ......................................................................... 240

ژرف نمايي ..................................................................................... 240

نقطه گريز و ايجاد عمق مجازى .............................................. 242

ژرف نمايي در جو ........................................................................ 245

ژرف نمايي يك نقطه اي ................................................... 247

ژرف نمايي دو نقطه اي .................................................... 248

ژرف نمايي سه نقطه اي ................................................... 248

اصول ژرف نمايي .......................................................................... 250

نور و سايه ...................................................................................... 251

رنگ ها و ژرف نمايي ................................................................... 255

ژرف نمايي مفهومي .................................................................... 258

باهم تجربه كنيم ......................................................................... 262

با هم گفتگو كنيم ........................................................................ 263

ضمائم

ابزار شناسى ................................................................................... 264

منابع و ماخذ .................................................................................. 286

 

WWW.ASHWOOD.IR

 

ادامه دارد

/ 0 نظر / 34 بازدید