سنجش بهره وري و عوامل موثر بر آن در کارخانه تخته خرده چوب سالم

سنجش بهره وري و عوامل موثر بر آن در کارخانه تخته خرده چوب سالم

طی سالهاي 1383 تا 1388

سعید امیري 1 ، لیدا حاجی نژاد 2، محسن صفاري 3

90/4/ 89 تاریخ پذیرش: 18 /9/ تاریخ دریافت : 3

چکیده

 

بهره وري و چگونگی افزایش بهره وري به طور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی از سالیان دور مورد توجه

اندیشمندان بوده است . به طوريکه سازمان بین المللی کار بهره وري را عبارت از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید ) زمین،

سرمایه، نیروي کار و مدیریت ( تعریف میکند. نسبت تولید به هرکدام از این عوامل معیاري براي سنجش بهره وري محسوب

میشود.

در این تحقیق بهره وري کل و بهره وري جزیی عوامل تولید در کارخانه تخته خرده چوب سالم با استفاده از روش

شاخص و طی سالهاي 1383 تا 1388 اندازه گیري شد

. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با فرض نمودن سال 1383 به عنوان سال مبنا، بهره وري کل این کارخانه تا سال 1385 روندي کاهشی داشت اما از سال 1386 تا 1388 روندي افزایشی داشته است

و در سال 1388 به حداکثر مقدار خود رسید.

ضمن آن ازطریق آزمونهاي ضریب همبستگی دگرسیون رابطه بین عوامل تولید و بهره وري کل در این واحد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد مولفه هاي موثر بر بهره وري کل این کارخانه عبارتند

از بهره وري مواد ، بهره وري زمان و بهره وري کارکنان.

 

واژههاي کلیدي: بهرهوري کل، بهرهوري جزیی، عوامل تولید، تخته خرده چوب ، اسالم

 

-1 دانشیار گروه صنایع چوب وکاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

-2 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب وکاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

-3 استادیار گروه صنایع چوب وکاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

منبع سایت sid

/ 0 نظر / 31 بازدید