انواع گره چینی و گره سازی در کارگاه فن و هنر

 

 

طراحی و ساخت انواع دکوراسیون سنتی ، بومی و قدیمی

کارگاه فن و هنر ایران زمین

نمونه تصاویر بیشتر در سایت فن و هنر